VIP Catamaran Cruises | Sunny Beach Bulgaria

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Този документ е последно променен на 5 ноември 2021 г.

За да получите информация за вашите лични данни, целите и страните, с които данните се споделят, свържете се със Собственика.

 

Собственик и администратор на данни

Балкан Турист Спорт ООД,
Пътнически терминал, Старият Несебър, 8230 Несебър, България.

 

Имейл за връзка със Собственика: info@vipcatamaran.com

Видове събрани данни

Собственикът не предоставя списък на събраните видове лични данни.

Пълни подробности за всеки тип събрани лични данни са предоставени в специалните раздели на тази политика за поверителност или чрез конкретни текстове на обяснения, показани преди събирането на данни.
Личните данни могат да се предоставят свободно от Потребителя или, в случай на данни за използване, да се събират автоматично при използване на това приложение.
Освен ако не е посочено друго, всички данни, изисквани от това приложение, са задължителни и непредоставянето на тези данни може да направи невъзможно това приложение да предоставя услугите си. В случаите, когато това приложение изрично посочва, че някои данни не са задължителни, потребителите са свободни да не съобщават тези данни без последствия за наличността или функционирането на услугата.
Потребители, които не са сигурни кои лични данни са задължителни, могат да се свържат със Собственика.
Всяко използване на бисквитки или на други инструменти за проследяване от това приложение или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от това приложение, служи за предоставяне на услугата, изисквана от Потребителя, в допълнение към всички други цели, описани в настоящия документ и в Политиката за бисквитки, ако има такава.

Потребителите са отговорни за всякакви лични данни на трети страни, получени, публикувани или споделени чрез това приложение и потвърждават, че имат съгласието на третата страна да предоставят данните на Собственика.

 

Начин и място на обработка на данните

Методи на обработка

Собственикът предприема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, разкриване, модификация или неоторизирано унищожаване на данните.
Обработката на данни се извършва с помощта на компютри и/или ИТ инструменти, като се следват организационни процедури и режими, строго свързани с посочените цели. В допълнение към собственика, в някои случаи данните могат да бъдат достъпни за определени типове лица, които отговарят, участващи в работата на това приложение (администрация, продажби, маркетинг, правна, системна администрация) или външни лица (като трети- партийни доставчици на технически услуги, доставчици на поща, доставчици на хостинг, ИТ компании, комуникационни агенции), назначени, ако е необходимо, като обработващи данни от собственика. Актуализираният списък на тези страни може да бъде поискан от Собственика по всяко време.

Правно основание за обработка

Собственикът може да обработва лични данни, свързани с потребители, ако е приложимо едно от следните:

- Потребителите са дали съгласието си за една или повече конкретни цели. Забележка: Съгласно някои закони на Собственика може да бъде разрешено да обработва лични данни, докато Потребителят не възрази срещу такова обработване („отказ“), без да се налага да разчита на съгласие или някое друго от следните правни основания. Това обаче не важи, когато обработването на лични данни е предмет на европейското законодателство за защита на данните;
- предоставянето на Данни е необходимо за изпълнението на споразумение с Потребителя и/или за всякакви преддоговорни задължения от него;
- обработката е необходима за спазването на законово задължение, на което Собственикът подлежи;
- обработването е свързано със задача, която се извършва в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на Собственика;
- обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Собственика или от трета страна.

Във всеки случай, Собственикът с радост ще помогне да се изясни конкретното правно основание, което се прилага за обработването, и по-специално дали предоставянето на Лични данни е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Място

Данните се обработват в оперативните офиси на Собственика и на всякакви други места, където се намират страните, участващи в обработката.

В зависимост от местоположението на Потребителя, прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне на данните на потребителя в държава, различна от тяхната собствена. За да научат повече за мястото на обработка на такива прехвърлени данни, Потребителите могат да проверят раздела, съдържащ подробности относно обработката на лични данни.

Потребителите също така имат право да научат за правното основание на трансферите на данни към държава извън Европейския съюз или към всяка международна организация, управлявана от международно публично право или създадена от две или повече държави, като ООН, и за предприетите мерки за сигурност от Собственика, за да защити своите Данни.

Ако такова прехвърляне се осъществи, Потребителите могат да научат повече, като проверят съответните раздели на този документ или попитат Собственика, като използват информацията, предоставена в секцията за контакти.

 

 

 

 

Време на задържане

Личните данни се обработват и съхраняват толкова дълго, колкото се изисква от целта, за която са били събрани.

Следователно:

- Личните данни, събрани за цели, свързани с изпълнението на договор между Собственика и Потребителя, се съхраняват до пълното изпълнение на договора.
- Личните данни, събрани за целите на законните интереси на Собственика, се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на тези цели. Потребителите могат да намерят конкретна информация относно законните интереси, преследвани от Собственика в съответните раздели на този документ или като се свържат със Собственика.

 

На Собственика може да бъде разрешено да съхранява Лични данни за по-дълъг период от време, когато Потребителят е дал съгласие за такава обработка, стига такова съгласие да не бъде оттеглено. Освен това, Собственикът може да бъде задължен да съхранява Лични данни за по-дълъг период от време, когато това се изисква за изпълнение на законово задължение или по нареждане на орган.

След изтичане на срока на съхранение Личните данни се изтриват. Следователно, правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данните не могат да бъдат наложени след изтичане на срока на съхранение.

 

 

Правата на Потребителите

Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на техните Данни, обработвани от Собственика.
По-специално, Потребителите имат право да правят следното:

- Оттегляйте съгласието си по всяко време. Потребителите имат право да оттеглят съгласието си, когато преди това са дали съгласието си за обработка на личните им данни.
- Възразява срещу обработката на техните Данни. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на техните данни, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласие. Допълнителни подробности са предоставени в специалния раздел по-долу.
- Достъп до техните данни. Потребителите имат право да научат дали Данните се обработват от Собственика, да получат разкриване относно определени аспекти на обработката и да получат копие от Данните, които са в процес на обработка.
- Проверете и потърсете корекция. Потребителите имат право да проверят точността на своите Данни и да поискат те да бъдат актуализирани или коригирани.
- Ограничаване на обработката на техните Данни. Потребителите имат право при определени обстоятелства да ограничат обработката на своите данни. В този случай Собственикът няма да обработва своите Данни за друга цел, освен за съхранението им.
- Личните им данни да бъдат изтрити или премахнати по друг начин. Потребителите имат право при определени обстоятелства да получат изтриването на своите данни от Собственика.
- Получават техните Данни и ги прехвърлят на друг администратор. Потребителите имат право да получават своите Данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и, ако е технически осъществимо, да ги предават на друг администратор без никакви пречки. Тази разпоредба е приложима, при условие че Данните се обработват с автоматизирани средства и че обработването се основава на съгласието на Потребителя, на договор, от който Потребителят е част, или на преддоговорни задължения от него.
- Подайте жалба. Потребителите имат право да предявят иск пред своя компетентен орган за защита на данните.

 

Подробности относно правото на възражение срещу обработката

Когато Личните данни се обработват за обществен интерес, при упражняване на официални правомощия, предоставени на Собственика, или за целите на законните интереси, преследвани от Собственика, Потребителите могат да възразят срещу такова обработване, като предоставят основание, свързано с тяхната конкретна ситуация, за да обосноват възражението.
Потребителите трябва да знаят, че ако техните лични данни бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, те могат да възразят срещу това обработване по всяко време, без да предоставят никаква обосновка. За да научат дали Собственикът обработва лични данни за целите на директния маркетинг, Потребителите могат да се обърнат към съответните раздели на този документ.

 

 

Как да упражните тези права

Всички заявки за упражняване на правата на Потребителя могат да бъдат насочени към Собственика чрез данните за контакт, предоставени в този документ. Тези заявки могат да бъдат упражнени безплатно и ще бъдат разгледани от Собственика възможно най-рано и винаги в рамките на един месец.

Допълнителна информация за събиране и обработка на данни

Правни действия

Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани за правни цели от Собственика в съда или на етапите, водещи до възможни правни действия, произтичащи от неправилно използване на това Приложение или свързаните Услуги.
Потребителят декларира, че е наясно, че Собственикът може да бъде задължен да разкрие лични данни по искане на публични органи.

Допълнителна информация относно личните данни на потребителя

В допълнение към информацията, съдържаща се в тази политика за поверителност, това Приложение може да предостави на Потребителя допълнителна и контекстуална информация относно определени Услуги или събирането и обработката на Лични данни при поискване.

 

 

 

Системни регистрационни файлове и поддръжка

За целите на експлоатация и поддръжка, това Приложение и всякакви услуги на трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействието с това Приложение (Системни регистрационни файлове) да използват други Лични данни (като IP адреса) за тази цел.

Информация, която не се съдържа в тази политика

Повече подробности относно събирането или обработката на лични данни могат да бъдат поискани от Собственика по всяко време. Моля, вижте информацията за контакт в началото на този документ.

Как се обработват заявките „Не проследявай“.

Това приложение не поддържа заявки „Не проследявай“.
За да определите дали някоя от услугите на трети страни, които използва, отговаря на заявките „Не проследявайте“, моля, прочетете техните политики за поверителност.

Промени в тази политика за поверителност

Собственикът си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява своите Потребители на тази страница и евентуално в рамките на това приложение и/или, доколкото е технически и правно осъществимо, изпраща известие до Потребителите чрез всяка информация за контакт, достъпна за собственик. Препоръчително е да проверявате тази страница често, като се позовавате на датата на последната модификация, посочена в горната част.

Ако промените засягат дейностите по обработване, извършвани въз основа на съгласието на Потребителя, Собственикът събира ново съгласие от Потребителя, когато е необходимо.

 

 

TOP

 Logo Header Menu